ReadyPlanet.com


ทำเนียบรุ่น
avatar
น้องแทน


ไกล้จะถีงวันงาน 40 ปี แล้วได้ไปค้นหาหนังสือเก่าๆ พบหนังสือเมื่อครั้งจัดงาน 20 ปี เมื่อปี 2532 ก็เลยทำให้สงสัยว่า งาน 40 ปี น่าจะเป็น ปี 2552 นะ แต่ก็ไม่เป็นไรจัดวันใหนก็พร้อมอยู่แล้ว อีกประการหนึ่งคือ ได้พบทำเนียบรุ่น1-17 จึงอยากเสนอในกระทู้ ค่อยๆทะยอยลง เผื่อท่านที่อ่านรู้จักใครที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบจะได้รู้ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์งาน 40 ปีไปด้วย เผื่อมีใครตกข่าว เริ่มจากรุ่น 1เลขลำดับข้างหน้าเป็น วส.ครับ ท่านอื่นๆเห็นว่าอย่างไร และสมควรหรือไม่ชี้แนะด้วยครับ

รุ่น1

1.นายธวัชชัย พูลสวัสดิ์

2.นายสายันต์ ภารัตนวงศ์

3.นายพรโพยม บุญสมบัติ

4.นายสุรสิทธิ์ ธาระวานิช

5.นายอาคม บุญปัญญา

6.นายศิริวัฒน์ ภู่สวัสดิ์รัตนา

7.นายธวัช จันทรธิกานนท์

8.นายพิมล อร่ามศรี

9.นายวิชัยดิษฐ์ จันทร์ปิต

10.นายมานิต มั่งคั่ง

11.นายณัฐนันต์ ศุภผลศิริ

12.นายณรงค์ คงวิบูลย์เทพ

13.นายสายนต์ มังคละไชยา

14.นายสมยศ วุฒิเสถียร

15.นายประชัน สถาปิตานนท์

16.นายสุนทร ศรีบำรุง

17.นายธนะชัย วราธิป

 

 

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ น้องแทน โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-30 08:02:22


<< ก่อนหน้า 1 [2]

ความเห็นที่ 6 (2903658)
avatar
น้องแทน

รุ่น 6  2517

113.นายธีรวงศ์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์

114.นายจินดา มีแก้ว

115.นายพิเชษฐ ถนอมเกียรติกร

116.นายวุฒิศักดิ์ แซ่จึง

117.นายดุสิต ไผครบุรี

118.นายสุรัตน์ ก้อนเทียน

119.นายสัมภาษณ์ จิตต์ประเสริฐ ที่ดินสระบุรี

120.นายกิตติ ศรีวัฒนาพงศ์

121.นายโพยม อภัยสุวรรณ

122.นายพงศ์เทพ เทพพุทธางกูร ราชมงคลโคราช

123.นายวีระ สุขุมินท

124.นายวิสิฏฐ์ ไหมสกุล

125.นายเฉลียว วัดกลาง ธนารักษ์โคราช

126.นายสมจริง สุขมฆะกุล สนส.กรมที่ดิน

127.นายธีระชัย สาธุ สนง.พลังงานแห่งชาติ

128.นายสุวรรณ เจือจันทร์

129.ส.ต.ฟื้น ฉินสูงเนิน กรมตำรวจ ปทุมวัน

130.นายวิเชียร พจนารถ

131.นายผจญ เข่งเงิน สนง.พลังงานแห่งชาติ

132.นายอภิชัย ตันติโกวิท

133.นายมณฑล ทองม่วง

134.นายธวัช รัตนะปุตโต ที่ดินกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี

135.นายนิพนธ์ เกาะแก้ว

136.นายสมพร ศรีจันทร์

137.นายไพรัตน์ นาถพรายพันธุ์ สนง.พลังงานแห่งชาติ

138.นายพร้อมพงษ์ คำพะธิก

139.นายวิรัตน์ ภมรสุวรรณ

140.นายก้องเกียรติ พรรณวรรณ

141.นายวิชัย จิรัฐติกาล

210.นายเที่ยง ลักขษร ที่ดินสุรินทร์ สาขา....

216.นายวิชชา จงรุ่งโรจน์

220.นายอินทเดช ลำเลียงพล

221.นายวินัย ชนะศักดิ์

224.นายปราณีต รัตนมณี

225.นายประเสริฐศักดิ์ ลีลาชัย

227.นายสมมุติ สายวิภาส

235.นายชัยยันต์ เมืองศรี

240.นายนิรันทร์ เอี้ยวสกุล ที่ดิน สาขาบัวใหญ่

241.นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ

248.นายสมจิตร อารามรมณ์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องแทน วันที่ตอบ 2008-09-06 09:52:19


ความเห็นที่ 5 (2903020)
avatar
น้องแทน

รุ่น 5 2516

89.นายเจษฎา โลหุตางกูร

90.นายสมศักดิ์ จงรวมกลาง สนง.ที่ดิน สาขาประทาย

91.นายทนงศักดิ์ ชำนิจ สนง.ที่ดินนครราชสีมา

92.นายอนันต์ กัมพลานนท์

93.นายมานิต สอนรอด ถึงแก่กรรม

94.นายพิชัย แพเกาะ สนง.ที่ดินขอนแก่น

95.นายอารมณ์ จันทอากาศ สนง.ที่ดิน สาขาโนนสูง

96.นายสมาน เจริญสูงเนิน ขามทะเลสอ

97.นายประเสริฐ แสงจันทร์ ส.ราชมงคล โคราช

98.นายสังวร สนิทพันธ์

99.นายมังกร เสมรบุญ สนง.ที่ดินนครราชสีมา

100.นายเชิดชัย สังข์กลาง สนง.ที่ดินกาฬสินธ์ สาขาหนองกุงศรี

101.นายวีรยุทธ พงษ์พัฒน์

102.นายวีระชัย อุ่นจันทึก อ.เมือง นครราชสีมา

103.นายไพศาล ศรีนคร

104.นายสาธิต โรจนวิภาต สนง.ที่ดินนครราชสีมา

105.นายสำเริง มังคลาภรณ์

106.นายเจริญชัย สำนวนกลาง

107.นายนพดล หลาวทอง พญาไท กรุงเทพ

108.นายสหัสนัย ศาสตร์สูงเนิน สนง.ที่ดิน สาขาสูงเนิน

109.นายจรุง ทำดี

110.นายประสาร ใจงูเหลือม

111.นายประสิทธิ์ ภวเวช ถึงแก่กรรม

112.นายธีระพงษ์ แซ่โง้ว

180.นายวงกต สายรัตนอิมทร์

196.นายวิสิทธ์ คงนคร

198.นายชวลิต ธุระธรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องแทน วันที่ตอบ 2008-09-04 19:20:06


ความเห็นที่ 4 (2903015)
avatar
น้องแทน

รุ่น 4  2515

61.นายสุพจน์ พันธุ์โยธี

62.นายธาดา บัวสาย

63.นายไตรรงค์ ขีนสูงเนิน

64.นายวุฒิพงษ์ วรสาร กรมชลประทาน ปากเกร็ด

65.นายกิตติพงษ์ ซับซ้อน

66.นายเรืองสิทธิ์ พงษ์อินทร์วงค์ ถึงแก่กรรม

67.นายสมพงษ์ ชีไธสง ส.ราชมงคล อุเทนถวาย

68.นายเปรมศักดิ์ บัววัฒนา

69.นายสมเดช ประสาทไทย ตลาดขวัญ นนทบุรี

70.นายวชิระ ไผ่เกาะ

71.นายไพโรจน์ เนียมสร้อย สนง.ที่ดิน สาขาด่านขุนทด

72.นายชาตรี ภาระสิงห์

73.นายพิเชษฐ์ ควรรติกุล

74.นายเรืองชัย รังสิโรจน์

75.นายอดุลย์ ศรศักดานุภาพ กรมชลประทาน ปากเกร็ด

76.นายพันธเทพ มารังกูร ส.ราชมงคล สงขลา

77.นายวิสิษฐ์ ขอผดุง สนง.ที่ดิน สาขา....

78.นายพิเชษฐ์ บุญอรรถาเมทธ์ สปก.กทม.

79.นายวิเชียร บุญสอน

80.นายภานุ โขวัฒนา

81.นายพรชัย รักษ์พงศ์ ลาดพร้าว กรุงเทพ

82.นายพีระพล งามขุนทด

83.นายสุรินทร์ โพธิ์ทอง

84.นายครรชิต วิมลจันทร์

85.นายวิชัย ศรีสัตย์รจนา

86.นายจาตุรงค์ ตันติเสวี

87.นายชุมพล สมวงศ์ สนง.ที่ดินอุทัยธานี

88.นายวุฒิชัย จันทร์เจริญ สนง.ชลประทานที่6 ส์บศิริ

156.นายสันติเทพ บุญมี

157.นายวินัย นัคราบัณฑิตย์ สนง.ที่ดิน สาขาจตุรัส ชัยภูมิ

158.นายยุทธนา บุญญเลสนิรันทร์

159.นายเรวัตร สุวรรณรัตน์

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องแทน วันที่ตอบ 2008-09-04 19:04:42


ความเห็นที่ 3 (2903006)
avatar
น้องแทน

รุ่น 3   2514

38.นายประสพ ประเทศรัตน์

39.นายสิทธิพงษ์ จะโนภาษ

40.นายประสพโชค ศิริบริรักษ์

41.นายวีระ สาตรักษ์

42.นายปรีชา ผดุงศักดิ์ สปก.หนองคาย

43.นายสาทิส วราอัศวปติ

44.นายทวีศักดิ์ สัธนะกุล

45.นายวีระศักดิ์ อมะลัยเฐียร สนง.ที่ดินฉะเชิงเทรา

46.นายเฉลิมชัย เลิศธรรม สนง.ที่ดิน อ.ขามทะเลสอ

47.นายสุนทร อยู่เอนก ถึงแก่กรรม

48.นายจารุ โทนุสิทธิ์ สปก. กทม.

49.นายเฉลิมพงษ์ ด่านวัฒนาพงษ์กุมภวาปี อุดรธานี

50.นายธวัช พ้นภัย สนง.ที่ดิน สาขาโชคชัย

51.นายสมชาย สนั่นเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

52.นายเสริมศักดิ์ สินธุเสก

53.นายพงษ์เทพ รัชนีภาค สปก. กทม.

54.นายทันตะสาร โพธิบาตร

55.นายบัญญัติ อุยนามวงค์

56.นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

57.นายปรีชา กรรณสูตร

58.นายฉลวย แจ่มมี

59.นายสุริยะ ทันจันทึก ส.ราชมงคล โคราช

60.นายฤกษ์ชัย ดลเสมอ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องแทน วันที่ตอบ 2008-09-04 18:47:14


ความเห็นที่ 2 (2900599)
avatar
น้องแทน

มีที่อยู่และที่ทำงานปรากฏอยู่ในทำเนียบ แต่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสมควร ใครรู้จักก็ช่วยอัพเดทด้วยนะครับ

1.นายธวัชชัย พูลสวัสดิ์ เทศบาลเมืองขอนแก่น

5.นายอาคม บุญปัญญา ส.ราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย

6.นายศิริวัฒน์ ภู่สวัสดิ์รัตนา รพช.นครราชสีมา

7.นายธวัช จันทรธิกานนท์ ศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า อ.จักราช

8.นายพิมล อร่ามศรี บางกะปิ กทม.

9.นายวิชัยดิษฐ์ จันทร์ปิต โยธาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

12.นายณรงค์ คงวิบูลย์เทพ ส.ราชมงคล โคราช

15.นายประชัน สถาปิตานนท์ กองสำรวจ กรมชลประทาน

16.นายสุนทร ศรีบำรุง

17.นายธนะชัย วราธิป บ.โคราชโฮมแลนด์ บ.สาวไหม

รุ่น2  2513

18.นายพร ตันวานิช

19.นายสานิตย์ ดำรงกิจ กองจัดที่ดิน กรมที่ดิน

20.นายวิบูลย์ ศิริสุนทร

21.นายชูชาติ โล้สกุล กองช่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์

22.นายชัยธิเดช จริยาวิลาศ

23.นายฉลาด จันทร์ไทย

24.นายเกียรติชัย รัตน์ฤากรณ์

25.นายเผด็จ เรืองโอชา ธนาคารกรุงเทพ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

26.นายธีระยุทธ์ อรุณฤกษ์

27.นายวัฒนะ ทวนพรมราช ส.ราชมงคล โคราช

28.นายศักดิ์ชัย ชมภูนุกูลรัตน์

29.พ.ท.บุญฤทธิ์ แผ่ประดิษฐ์

30.นายสุภร สุวรรณวัฒนะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเษตรกรรม

31.นายถนอมเกียรติ นันท์ธนพานิช สนง.ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

32.นายสืบสาย สังข์แก้ว สนง.สหกรณือำเภอเมืองอุบล

33.นายอภิเชาว์ สีลวานิช

34.นายจีรพงษ์ ศรีไพรวรรณ

35.นายอิสระ ชัยเลิศ

36.นายจำรัส วิชาเจริญ

37.นายธนู พิมพกรณ์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องแทน วันที่ตอบ 2008-08-30 20:18:02


ความเห็นที่ 1 (2900336)
avatar
น้องแทน

หรือใครมี ถ้าเห็นสมควรจะช่วยพิมพ์ก็ได้นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องแทน วันที่ตอบ 2008-08-30 08:04:25<< ก่อนหน้า 1 [2]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.